Świetlica

W ŚWIETLICY PROWADZONE SĄ NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA:

6:46 – 7:45

12:30 – 16:30

  • rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie  i inne),
  • rozbudzające  zainteresowania  czytelnicze (czytanie prasy, wierszy, własne próby literackie, konkursy,  spotkania czytelnicze, inscenizacje, głośne czytanie lektur),
  • wzbogacające posiadane  wiadomości, zaspakajanie ciekawości świata (czytanie książek, encyklopedii, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki z uczniami, gry dydaktyczne  i edukacyjne),
  • kształtujące umiejętności : wypowiadania się na zadany i dowolny temat  (rozmowy z uczniami, pogadanki, zabawy typu – „dokończ zdanie”, „nazwa  na daną literę” i inne),
  • kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, redagowanie gazetki świetlicowej, odrabianie prac domowych),
  • ćwiczące umiejętności zapamiętywania fragmentów tekstu wiersza, piosenki (programy artystyczne, inscenizacje, zajęcia muzyczne),
  • wzbogacające ekspresję twórczą (pisanie tekstów, prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, programy artystyczne, zajęcia muzyczne),
  • kształtujące ekspresję ruchową (zabawy taneczne),
  • zwiększające sprawność fizyczną ( gry i zabawy zręcznościowe w sali oraz na świeżym powietrzu),
  • relaksujące ( relaks przy muzyce, zabawy wyciszające, oglądanie filmów).

Szczególną  uwagę zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrażanie uczniów do przestrzegania przyjętych zasad, regulaminu, o wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów  z  kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz  dostrzegania ich u innych (kształtowanie postawy asertywnej).  Ćwiczymy umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami. Staramy się uczyć  oceniania siebie i niektórych postaw kolegów, zachowania się  w sytuacjach trudnych (np.: doznanie przykrości, przegrana), planowania pracy indywidualnej i grupowej, ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie zadań. Przyzwyczajamy do utrzymywania porządku i troski o wspólne mienie.