Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2020/2021

PRZEWODNICZĄCY –

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO –

SEKRETARZ –

 

 

Samorząd Uczniowski w naszej szkole ma na celu:

a) reprezentowanie ogółu uczniów.
b) promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
c) uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
d) rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
e) kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
f) dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
g) przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i  potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
h) organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
i) upowszechnianie czytelnictwa,
j) promowanie zdrowego stylu życia,
k) diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej,
l) prowadzenie gazetki Samorządu Uczniowskiego i  dbanie o jej estetykę; wywieszanie aktualnych informacji o pracy Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowywanie gazetki związanej z obowiązującą w danym czasie tematyką,
m) spotkania Samorządu Uczniowskiego z opiekunami i Dyrektorem szkoły,
n) współpraca z miejskimi instytucjami obywatelskimi oraz fundacjami, organizującymi akcje charytatywne,
o) działania wynikające z aktualnej sytuacji.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Opiekę nad SU w roku szkolnym 2020/2021 sprawują: mgr Patrycja Luboch oraz mgr Katarzyna van der Steen.

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2020 2021