Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2019/2020

PRZEWODNICZĄCY – Szymon Pietruszka

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO – Adam Daszkiewicz

SEKRETARZ – Dawid Zmarzlik

 

 

 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA

W POLSKIEJ NOWEJ WSI

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 1. Cele  Samorządu Uczniowskiego:
 2. reprezentowanie ogółu uczniów.
 3. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
 4. uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 5. rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 6. kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
 7. dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 8. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i  potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
 9. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
 10. upowszechnianie czytelnictwa,
 11. promowanie zdrowego stylu życia,
 12. diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej,
 13. prowadzenie gazetki Samorządu Uczniowskiego i  dbanie o jej estetykę; wywieszanie aktualnych informacji o pracy Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowywanie gazetki związanej z obowiązującą w danym czasie tematyką,
 14. spotkania Samorządu Uczniowskiego z opiekunami i Dyrektorem szkoły,
 15. współpraca z miejskimi instytucjami obywatelskimi oraz fundacjami, organizującymi akcje charytatywne,
 16. działania wynikające z aktualnej sytuacji.
 1. Planowane zadania do wykonania na rok szkolny 2019/2020
 

 

 

WRZESIEŃ 2019

1.       Organizacja kampanii wyborczej i wybory do Samorządu Uczniowskiego.

2.       Ustalenie planu działań na cały rok szkolny.

3.       Przygotowanie harmonogramu uroczystości szkolnych,
w których samorząd będzie brał czynny udział.

4.       Organizacja akcji „Sprzątanie świata”

 

PAŹDZIERNIK 2019

1.       Dzień Edukacji Narodowej – życzenia dla wszystkich pracowników szkoły.

2.       Filmowa noc w szkole.

 

GRUDZIEŃ 2019

1.       Pomoc w organizacji Mikołajek w szkole.

2.       Zorganizowanie wspólnej wigilii.

LUTY 2020 1.       Poczta Walentynkowa.
MARZEC 2020 1.       Dzień Kobiet – gazetka tematyczna i życzenia.
KWIECIEŃ 2020 1.       Wielkanoc – gazetka i życzenia dla pracowników szkoły.
 

MAJ 2020

1.       Dzień Samorządności – organizacja debaty Samorządów Uczniowskich szkół Gminy Komprachcice
 

CZERWIEC 2020

1.       Dzień Dziecka – pomoc przy organizacji.

2.       Podsumowanie pracy Samorządu w roku szkolnym.

3.       Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny.

 

 

PRZEZ CAŁY ROK

1.       Spotkania Samorządu Uczniowskiego.

2.       Udział w uroczystościach szkolnych.

3.       Współdziałanie z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

4.       Praca na rzecz szkoły i społeczności lokalnej.

5.       Uruchomienie „Pogotowia Naukowego” – propagowanie pomocy koleżeńskiej.

 

 1. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

mgr Patrycja Luboch i mgr Iwona Rudy

 1. Gazetka Samorządu Uczniowskiego – pierwsze piętro, naprzeciw sali numer 5.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego podlega ewaluacji, a Samorząd Uczniowski zastrzega sobie prawo do zmian w planie w związku z aktualnymi potrzebami szkoły i uczniów.