O bibliotece

 

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

w PSP IM. JANUSZA KORCZAKA W POLSKIEJ NOWEJ WSI w roku szkolnym 2019/20

Cel główny:

Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach edukacji szkolnej.

Cele szczegółowe:

Biblioteka pełni rolę szkolnego centrum informacyjnego, edukacyjnego i kulturalnego;

• Przygotowanie ucznia do samodzielnego wyszukiwania informacji za pomocą warsztatu informacyjno- bibliograficznego;

• Kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego oraz aktywnego odbioru dóbr kultury;

• Inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań czytelniczych;

• Kształcenie nawyków samokształcenia uczniów na dalszych etapach edukacji szkolnej;

• Realizowanie zagadnień edukacji czytelniczej i medialnej;

* Przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji, kształtowanie umiejętności w zakresie poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz umiejętnego korzystania z technologii informacyjnej i mediów;

• Wspieranie działalności opiekuńczo-wychowawczej szkoły;

• Wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zadania nauczyciela bibliotekarza:

gromadzenie, opracowanie, konserwacja i selekcja zbiorów;

• tworzenie i modernizacja warsztatu informacyjno-wyszukiwawczego biblioteki;

* udostępnianie zbiorów oraz podejmowanie innych działań na rzecz rozwijania zamiłowań i zainteresowań czytelniczych uczniów dbając o ich indywidualizację;

• planowanie, organizowanie i przeprowadzanie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;

• doskonalenie warsztatu swojej pracy;

• umożliwienie czytelnikom korzystania ze zbiorów multimedialnych i zbiorów specjalnych;

• dostosowanie biblioteki do nowoczesnych wzorców;

• prowadzenie zajęć z elementami biblioterapii;

• koordynowanie akcji Cała Polska czyta dzieciom;

• promowanie szkoły i osiągnięć uczniów poprzez udział w konkursach o zasięgu pozaszkolnym.

ZADANIA, ŚRODKI I FORMY REALIZACJI I. Praca pedagogiczna z czytelnikiem 1. Udostępnianie zbiorów: – aktualizacja kartotek czytelniczych – wypożyczanie zbiorów w tym podręczników szkolnych – pomoc w wyborach czytelniczych – prowadzenie statystyki czytelniczej

2. Rozwijanie kultury czytelniczej: – stwarzanie warunków do rozwoju ucznia zdolnego poprzez wskazywanie możliwości poszerzania wiedzy – indywidualizacja działań wobec uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów niepełnosprawnych – prowadzenie indywidualnych rozmów z czytelnikami na temat przeczytanych książek -pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów przedmiotowych i innych – rozwijanie zainteresowań literaturą popularnonaukową , wyrabianie nawyku samodzielnego korzystania z księgozbioru podręcznego oraz samodzielnego wyszukiwania książek na dany temat -organizacja zajęć i lekcji bibliotecznych -organizacja wyjść do bibliotek różnego szczebla (gminna i inne)

3.Organizacja konkursów szkolnych oraz popularyzowanie udziału w konkursach o szerszym zasięgu.

4. Organizacja kiermaszów książki, wystaw i gazetek bibliotecznych promujących książkę, czytelnictwo i bibliotekę.

5. Organizacja imprez i udział w akcjach ogólnopolskich min: – Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych – Światowy Dzień Pluszowego Misia – udział w akcji CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM – pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej uczniów I klasy -jesienny i wiosenny kiermasz książki – Dzień Książki dla Dzieci – kontynuacja zadań w ramach NPRCz

6. Prowadzenie zajęć z elementami biblioterapii – lekcje biblioteczne oraz zajęcia w świetlicy szkolnej

7. Doskonalenie posługiwania się technologią informacyjną w celach edukacyjnych: – popularyzowanie wśród czytelników stron i portali promujących czytelnictwo, dostarczających recenzji ciekawej literatury, – wskazywanie młodym czytelnikom jak mądrze wykorzystywać Internet do zdobycia poszukiwanych informacji;

II. Działalność informacyjna i promocyjna biblioteki

1. Udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych i rzeczowych, informowanie o możliwości korzystania z innych bibliotek w regionie 2. Promocja działań biblioteki szkolnej na stronie internetowej szkoły, 3. Dbałość o wystrój i estetykę pomieszczenia

III. Współpraca ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym

1. Współpraca z Radą Pedagogiczną: – Gromadzenie (w miarę możliwości) materiałów przydatnych podczas zajęć lekcyjnych, – Udzielanie pomocy, informacji, korzystającym ze zbiorów uczniom i nauczycielom – Przygotowywanie materiałów dla uczniów i nauczycieli – prowadzenie tzw. teczek tematycznych – Współpraca z nauczycielami podczas organizowania konkursów i uroczystości szkolnych oraz wycieczek i wyjść poza teren szkoły – Współpraca z wychowawcami klas w poznawaniu uczniów i ich aktywności czytelniczej 2. Konsultacje przy zakupach do biblioteki (książki, czasopisma, gry i inne) 3. Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną i innymi (w miarę możliwości) – udział w konkursach i imprezach realizowanych w tychże 4. Promocja roli czytania i biblioteki wśród rodziców: – informowanie o czytelnictwie dzieci; – informowanie o imprezach i zajęciach bibliotecznych; – zachęcanie do włączenie się w akcję Cała Polska czyta dzieciom;

IV. Samodoskonalenie i doskonalenie zawodowe

1. Udział w konferencjach i warsztatach metodycznych. 2. Doskonalenie warsztatu pracy 3. Doskonalenie w zakresie technologii informacyjnej. 4. Dzielenie się wiedzą w zakresie technologii informacyjnej

V. Prace organizacyjno-techniczne

1. Planowanie i sprawozdawczość -opracowanie rocznego planu pracy – prowadzenie statystyki okresowej, kontrola i analiza okresowa czytelnictwa w poszczególnych klasach – opracowanie sprawozdania z pracy biblioteki -prowadzenie dokumentacji bibliotecznej 2. Organizacja i poprawa bazy lokalowej biblioteki 3. Gromadzenie, opracowanie, selekcja i konserwacja zbiorów – opracowanie i udostępnienie darmowych podręczników dla wszystkich klas – zakup nowości książkowych oraz lektur dla klasy VII – pozyskiwanie książek w ramach darów (książki nowe i używane) – konserwacja zbiorów – selekcja książek zniszczonych, nieaktualnych 4.Organizacja udostępniania zbiorów bibliotecznych: -prowadzenie ksiąg inwentarzowych i rejestru ubytków – opracowanie formalne zbiorów

Opracowała Danuta Kowalczyk

– nauczyciel biblioteki szkolnej


Biblioteka PNW1 Biblioteka PNW2

 

Plan pracy biblioteki