Szkoła

MISJA SZKOŁY

 ,,Wspólną sprawą dorosłych jest pomaganie w rozwoju dzieciom,

aby stały się tym kim mogą…”

  J. Korczak

Nasza szkoła istnieje od przeszło stu lat i to właśnie w niej zdobywało swoją wiedzę wiele pokoleń mieszkańców naszego regionu. Mamy swoje wieloletnie tradycje i wyjątkową atmosferę. Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną, w której najwyższym dobrem jest uczeń. Uczymy go postawy wzajemnego szacunku oraz kierowania się w życiu takimi wartościami jak: dobro, miłość, uczciwość, odpowiedzialność. Naszym celem jest indywidualny i wszechstronny rozwój oraz wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności sprzyjające dalszej nauce. Organizujemy nauczanie i wychowanie zgodnie z duchem czasu umożliwiając naszym uczniom naukę języków obcych oraz korzystanie z internetu. Bardzo dobrze wykształcona kadra nauczycielska doskonale przygotowuje naszych wychowanków do samodzielnego funkcjonowania we współczesnej rzeczywistości. W naszej szkole troszczymy się o każde dziecko i udzielamy mu takiej pomocy, która zapewni maksymalny rozwój jego osobowości.

* * *

 WIZJA SZKOŁY:

Każde dziecko robi COŚ dobrze, w każdym dziecku jest COŚ dobrego.

Trzeba tylko to COŚ odkryć i rozwijać.

Pragniemy, aby nasza szkoła była szkołą, w której:

UCZNIOWIE:

 • czują się bez­piecz­nie, oto­czeni ser­deczną opieką i życzliwością,

 • zawsze mogą liczyć na zro­zu­mie­nie i pomoc ze strony nauczycieli,

 • aktyw­nie uczest­ni­czą w zaję­ciach edu­ka­cyj­nych oraz pozalekcyjnych,

 • darzą zaufa­niem i sza­cun­kiem wycho­waw­ców, pra­cow­ni­ków oraz rodzi­ców, którzy czyn­nie uczest­ni­czą w życiu szkoły,

 • potra­fią też z potrzeby serca pra­co­wać na rzecz spo­łecz­no­ści szkol­nej, a także dla własnej wsi i jej mieszkańców.

RODZICE:

 • współ­two­rzą wraz z Radą Peda­go­giczną obraz “szkoły otwartej”,

 • uczest­ni­czą w pro­ce­sie wycho­wa­nia dzieci, poma­gają im w nauce, współ­pra­cują z nauczycielami,

 • mają wpływ na decy­zje i są obecni przy roz­wią­zy­wa­niu pro­ble­mów szkoły.

NAUCZY­CIELE:

 • cie­szą się auto­ry­te­tem, budzą zaufa­nie wycho­wan­ków i ich rodziców,

 • atrak­cyj­nie pro­wa­dzą wszyst­kie zaję­cia, ukie­run­ko­wują, inspi­rują, wdra­żają do samo­dziel­nego odkry­wa­nia.

 • potra­fią dostrzec i roz­wi­nąć uzdol­nie­nia, zain­te­re­so­wa­nia uczniów, roz­bu­dzić ich natu­ralną cie­ka­wość, uka­zać piękno ota­cza­ją­cego świata.

 • służą uczniom pomocą w roz­wią­zy­wa­niu ich problemów.

DYREK­TOR:

 • trosz­czy się o nauczy­cieli oraz uczniów,

 • współ­pra­cuje ze środowiskiem,

 • stara się o naj­wyż­szą jakość nauczania i wychowania.

Chcemy, aby w naszej szkole panowała atmosfera przyjaźni i wzajemnej akceptacji. Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się tu pewnie i bezpiecznie.