Konkurs Omnibus

Regulamin konkursu wiedzy „Omnibus” w roku szkolnym 2015/2016
Jeśli masz rozległą wiedzę z różnych dziedzin nauki i szerokie zainteresowania, jesteś oczytany, wiesz, co się dzieje we współczesnym świecie, potrafisz logicznie myśleć i chcesz spróbować swoich sił – zgłoś chęć udziału w konkursie.

 

ORGANIZATOR
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi (osoby odpowiedzialne: V. Rychlicka, D. Małysiak, E. Horoszkiewicz)

 

ADRESAT KONKURSU
Uczestnikami Konkursu Wiedzy „Omnibus” są uczniowie klas I – III szkół podstawowych  z Gminy Komprachcice i okolic.

 

III. CELE KONKURSU
 • dbanie o wszechstronny rozwój intelektualny uczniów, łączący różne dziedziny wiedzy,
 • wdrażanie do samokształcenia,
 • kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji i uzasadniania ich wyboru,
 • rozwijanie umiejętności przezwyciężania barier poznawczo-emocjonalnych i motywa-cyjnych np.: nieśmiałości, obawy przed nieznanym,
 • wdrażanie do podejmowania zadań w sytuacjach trudnych,
 • rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,
 • integracja grupy rówieśniczej z różnych środowisk szkolnych,
 • kształcenie właściwej rywalizacji.
 • promocja powiatu,
 • znajomość miejsc historycznych i turystycznych naszego powiatu.
  ZASADY KONKURSU
 • w pierwszym etapie uczniowie przechodzą eliminacje w szkołach macierzystych. Wyłonieni przez Szkolną Komisję Konkursową laureaci przechodzą do drugiego etapu,
 • w drugim etapie, który odbędzie się w PSP im. J. Korczaka w Polskiej Nowej Wsi uczestnicy konkursu odpowiadają na pytania z różnych dziedzin,
 • w finale zwycięża ta osoba, która uzyska największą ilość punktów.
  PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ
Komisja będzie oceniać wiedzę i umiejętności z zakresu objętego podstawą programową
kształcenia ogólnego I etapu edukacyjnego poszerzone o zagadnienia wykraczające poza tę podstawę, ale dostosowane do możliwości uczniów na tym etapie kształcenia.

 

VI.STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU
Konkurs jest organizowany w 2 etapach:
I – eliminacje szkolne na I etapie przeprowadza nauczyciel w szkole macierzystej.
II – eliminacje powiatowe na II etapie przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów.
Szkoła zgłasza do konkursu 2 uczniów z klas I – III. Karty zgłoszenia do udziału w konkursie (zał.1) przyjmowane będą do dnia 09.05.2016 r. pocztą na adres: PSP im. J. Korczaka                46 – 070 Polska Nowa Wieś ul. Lipowa 56 z dopiskiem „Omnibus”,
mailem: psppnw@gmail.com, lub faksem (77)  464-62-15, można również zostawić w sekretariacie szkoły.

 

VII. TERMINARZ KONKURSU I SPRAWY ORGANIZACYJNE
 • zgłoszenie uczestników prosimy dokonać w terminie do 09.05.2016 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Polskiej Nowej Wsi.
 • konkurs odbędzie się 12.05.2016 roku o godz. 11.00 w PSP im. J. Korczaka w Polskiej Nowej Wsi, w sali
 • uczestnicy konkursu powinni przybyć pod opieką nauczyciela.
 • konkurs oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów.
 • dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.
 2. Przekazanie danych osobowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich dalsze przetwarzanie przez Organizatora jako administratora danych w celach związanych z promocją szkoły zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.
 3. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu.
  X. ZAŁĄCZNIKI 
 • Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia do udziału w Konkursie.
Serdecznie zapraszamy
do wzięcia udziału w konkursie
i życzymy powodzenia.